laatst gewijzigd op 6-7-2020

Mindful Life and Work, gevestigd aan Rembrandtstraat 44, 4003KW Tiel), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens www.themindfullifeandwork.nl
Rembrandtstraat 44
4003KW Tiel
06-48044558
veerle@mindfullifeandwork.nl
KVK: 75141116

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mindful Life and Work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindful Life and Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van jouw inschrijving.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Mindful LIfe and Work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

MIndful Life and Work neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIndful Life and Work) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindful Life and Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia10 jaarFacturering, boekhouding, belasting
Adresgegevens10 jaarFacturering, boekhouding, belasting
E-mail adres10 jaarCommunicatie, facturering, nieuwsbrieven
Evaluaties3 jaarKwaliteitsverbetering

Delen van persoonsgegevens met derden

MIndful Life and Work deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MIndful Life and Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt MIndful Life and Work jouw persoonsgegevens alleen aan derden alleen met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

CategorieNaamDoelGegevens
AdministratiePierson BABoekhouding, factureringAdresgegevens, e-mail adres
CommunicatieMailChimpVerzending nieuwsbrievenNaam, e-mail adres

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIndful Life and Work en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar veerle@mindfullifeandwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MIndful Life and Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons